Autorisatie tot Machtiging

Machtiging Reisbetalingen

Door toezending verklaart u zich akkoord met de betalingscondities van ZuidasTravel.nl, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle reisgerelateerde diensten van ZuidasTravel.nl, verkocht vanuit Nederland en voor alle facturen verstrekt aan uw bedrijf.

U gaat akkoord dat de facturen elektronisch per e-mail in pdf-formaat toegezonden worden, naar het e-mailadres dat door u opgegeven is. Niet (tijdig) doorgegeven wijzigingen in het e-mailadres of andere mogelijke problemen met betrekking tot de ontvangst of opening van de facturen resulteert niet in ontheffing of opschorting van de betalingsverplichting.

Wij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen. De machtiging geldt tot wederopzegging.

    Bedrijfsgegevens

    Toezending facturen


    Akkoord voor machtiging reisbetalingen