ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 ZuidasTravel.nl: rechtspersoon ZuidasTravel.nl gevestigd te Amsterdam, agent van de verschillende Providers, die hun diensten middels de website www.zuidastravel.nl ter beschikking stellen.

1.2 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website www.zuidastravel.nl diensten boekt bij ZuidasTravel.nl of die de genoemde website bezoekt voor het verkrijgen van informatie.

1.3 Provider: de rechtspersoon die via de website www.zuidastravel.nl reisgerelateerde diensten aanbiedt en verkoopt (waaronder vliegtickets, hotelaccommodatie, autoverhuur, Schiphol taxivervoer, visumverzorging).

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.zuidastravel.nl en het boeken van diensten bij ZuidasTravel.nl via deze website. Deze algemene voorwaarden zien niet toe op de (correcte) uitvoering van de via de website geboekte diensten zelf. Hierop zijn over het algemeen de algemene voorwaarden van de betrokken Provider van toepassing.

2.2 De Gebruiker die bij ZuidasTravel.nl een dienst boekt, sluit hiertoe een overeenkomst met ZuidasTravel.nl, die daarbij optreedt als tussenpersoon voor de Provider waarbij de dienst wordt geboekt.

2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden bindt ZuidasTravel.nl slechts indien en voor zover dit door haar schriftelijk is bevestigd.

2.4 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft ZuidasTravel.nl het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor de Gebruiker niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk nadert.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen op de website www.zuidastravel.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 ZuidasTravel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aanbiedingen op de websites van partners. Aan alle aanbiedingen kunnen door de uitvoerende Provider extra voorwaarden worden gesteld.

4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen ZuidasTravel.nl enerzijds en Gebruiker anderzijds komt tot stand nadat Gebruiker alle boekingsstappen heeft gevolgd via de website www.zuidastravel.nl en Gebruiker een e-mail met daarin een bevestiging van zijn overeenkomst heeft ontvangen van ZuidasTravel.nl. De overeenkomst tussen enerzijds ZuidasTravel.nl en anderzijds Gebruiker ziet toe op een correcte en efficiënte totstandkoming en afhandeling van de reservering van de gewenste diensten. In dit kader fungeert ZuidasTravel.nl slechts als tussenpersoon tussen Gebruiker en de Provider. Uitsluitend de Provider is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door Gebruiker gereserveerde diensten.

4.2 De inhoud van de overeenkomst wordt behoudens tegenbewijs door Gebruiker bepaald door de door ZuidasTravel.nl aan Gebruiker verzonden e-mail, waarin de boeking wordt bevestigd.

4.3 Mocht de boekingsbevestiging afwijken van de gesloten overeenkomst, dan dient Gebruiker ZuidasTravel.nl per ommegaande te verzoeken de boeking te wijzigen. Gebruiker dient in dit geval een e-mail te zenden aan ZuidasTravel.nl waarin Gebruiker aangeeft op welke punten hij de overeenkomst met ZuidasTravel.nl gewijzigd wenst te zien. ZuidasTravel.nl zal Gebruiker zo spoedig mogelijk mededelen of ZuidasTravel.nl met de verzochte wijziging akkoord gaat.

4.4 De klasseomschrijvingen en vluchtgegevens van de diensten zijn indicatief en kunnen niet worden gegarandeerd door ZuidasTravel.nl.

4.5 Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in de bevestigings e-mail binden ZuidasTravel.nl niet.

5. Annulering en wijziging

5.1 Op de via de website www.zuidastravel.nl aangeboden diensten zijn de wijzigings-, annulerings- en de overige voorwaarden van toepassing van de Provider die het gereserveerde vliegticket ter beschikking heeft gesteld.

5.2 De betreffende voorwaarden kunnen tot gevolg hebben dat ingeval er sprake is van een annulering, er geen restitutie van de betaalde reissom plaatsvindt, of dat er slechts een gedeelte van de betaalde reissom wordt gerestitueerd door de betreffende Provider. Het wijzigen van een reservering zal nagenoeg altijd kosten met zich meebrengen. Ingeval een reservering door Gebruiker wordt geannuleerd of gewijzigd dient Gebruiker, met het oog op een mogelijk (gedeeltelijke) restitutie van de reissom, het ongebruikte ticket zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 60 dagen na de reisdatum – retour te zenden aan ZuidasTravel.nl. Voor diensten die niet binnen 60 dagen na de reisdatum retour zijn gezonden, zal geen (gedeeltelijke) restitutie van de reissom plaatsvinden. Voor het geval een Provider besluit een (gedeelte van de) reissom te restitueren, zal het te restitueren bedrag worden overgemaakt na aftrek van de van toepassing zijnde administratieve kosten.

6. Verwerking Persoonsgegevens

6.1 Gebruiker accepteert dat zijn (e-mail)gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en ter beschikking worden gesteld van de Provider waarmee Gebruiker reist en/of andere partijen die noodzakelijkerwijs moeten worden ingeschakeld om de boeking volledig te verwerken en uit te voeren.

6.2 Het gebruik van de door Gebruiker verstrekte gegevens door ZuidasTravel.nl is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ZuidasTravel.nl zal deze gegevens niet aan derden verstrekken die niet met de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

7. Prijzen en betaling

7.1 ZuidasTravel.nl rekent voor de verleende diensten reserveringskosten, die direct in de totaalprijs worden opgenomen. Gebruiker krijgt van ZuidasTravel.nl geen reserveringskosten achteraf doorberekend.

7.2 De door ZuidasTravel.nl opgegeven prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in EURO’s en inclusief luchthavenbelastingen, tenzij anders vermeld. Prijzen en tarieven kunnen onderhevig zijn aan koersschommelingen of andere wijzigingen door invloeden van buitenaf. De vermelde reissom geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7.3 Betaling door Gebruiker geschiedt via iDEAL, machtiging of via creditcard, tenzij anders aangegeven. Reisbescheiden en facturen worden digitaal verzonden naar het emailadres dat tijdens de boeking door de Gebruiker wordt opgegeven. Indien betaling achterwege blijft en de reis reeds genoten is, houdt ZuidasTravel.nl zich het recht voor middels machtiging de verschuldigde reissom te innen.

7.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt worden bij de inning van verschuldigde reissommen komen voor rekening van Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de reissom met een minimum van € 100,00.

7.5 In het geval Gebruiker het door hem gereserveerde ticket of voucher niet tijdig ophaalt en/of niet gebruikt, is Gebruiker desondanks de gehele reissom verschuldigd aan ZuidasTravel.nl. Bij annulering is artikel 5 van toepassing.

8. Beëindiging overeenkomst

8.1 ZuidasTravel.nl heeft – onverminderd het recht om de overeenkomst te ontbinden op grond van de wet – het recht wegens gewichtige redenen de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. ZuidasTravel.nl zal Gebruiker in dat geval onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van de opzegging en met opgaaf van redenen.

8.2 ZuidasTravel.nl heeft in het bijzonder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal reizigers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld, kleiner is dan het vereiste minimum aantal reizigers voor de betreffende reis. In dat geval zal ZuidasTravel.nl de reissom aan Gebruiker restitueren.

9. Aansprakelijkheid

9.1 ZuidasTravel.nl kan, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website www.zuidastravel.nl, het (onjuiste) gebruik van deze website door de Gebruiker, het verstrekken van onjuiste gegevens door Gebruiker en de uitvoering van de diensten door de Provider.

9.2 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Gebruiker te wijten is aan de opzet of grove schuld van ZuidasTravel.nl, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan ZuidasTravel.nl te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van ZuidasTravel.nl, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Gebruiker aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

9.3 ZuidasTravel.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade waartegen Gebruiker is verzekerd en evenmin voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade.

9.4 Indien ZuidasTravel.nl ondanks het bepaalde in de artikelen 9.1 tot en met 9.3 toch aansprakelijk mocht zijn jegens Gebruiker, is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de totale reissom van het door Gebruiker geboekte reis.

10. Overmacht

10.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door ZuidasTravel.nl niet of niet tijdig geschiedt wegens omstandigheden die buiten de macht van ZuidasTravel.nl liggen – daaronder mede begrepen netwerk- en computerstoringen, storingen in het telefoonnet of kabelnet van de telecommunicatieaanbieder, uitval wegens onvoorzienbaar onderhoud en ziekte van werknemers of de door ZuidasTravel.nl ingeschakelde derden – kan Gebruiker geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) terugbetaling van het betaalde bedrag.

11. Gebruik website

11.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website www.zuidastravel.nl berusten bij ZuidasTravel.nl. Gebruiker erkent deze rechten en garandeert dat hij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

11.2 De website www.zuidastravel.nl bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. ZuidasTravel.nl heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

11.3 ZuidasTravel.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website www.zuidastravel.nl die door derden zijn uitgegeven.

12. Overdracht

12.1 ZuidasTravel.nl kan haar rechtsverhouding tot Gebruiker en de afzonderlijke rechten en verplichtingen die ZuidasTravel.nl aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheid

13.1 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen welke tussen ZuidasTravel.nl enerzijds en Gebruiker anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

There are plenty of choices available when you want to order essays online. Most reputable companies have skilled writers who are able to provide the necessary writing. In other words, a writer working for a well-known business could be an internationally renowned scientist who is passionate about writing about scientific research. Writing essays must be trustworthy and cite scientific sources. These sources need to be referenced in the text and on best term paper writing service the page of references. You can also get guarantee of plagiarism protection from a reputable company.